Pracownik samorządowy zatrudniony jest na czas określony do 31 grudnia 2011 r. na 1/2 etatu.

Czy w ramach wypowiedzenia zmieniającego można zawrzeć umowę na zastępstwo pracownika, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

Odpowiedź

Nie można uznać za dopuszczalną zmianę umowy na czas określony na umowę na zastępstwo w taki sposób, że umowa ta uległaby przedłużeniu.

Zgodnie z art. 251 § 2 Kodeksu pracy uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po jej rozwiązaniu, kolejnej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu art. 251 § 1 Kodeksu pracy. Umowa na zastępstwo jest także rodzajem umowy na czas określony, a zmianę wskazaną w pytaniu należy uznać za przedłużenie umowy. Tym samym nie należy uznać za dopuszczalną zmianę – w drodze wypowiedzenia zmieniającego – terminu zakończenia umowy na czas określony w taki sposób, że następuje zmiana rodzaju umowy okresowej, a pracodawca określa termin zakończenia umowy na dzień powrotu pracownika zastępowanego. Możliwe natomiast byłoby zawarcie – po upływie terminu pierwszej umowy okresowej – zawarcie kolejnej umowy, tym razem na zastępstwo. Już teraz natomiast można – w trybie wypowiedzenia zmieniającego – dokonać np. zmiany stanowiska lub zaszeregowania wskazanego w pytaniu pracownika tak, aby mógł przejąć obowiązki pracownika nieobecnego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)