W rozpatrywanej sprawie rada gminy ustaliła skład osobowy komisji rewizyjnej powołując do komisji czterech członków, spośród pięciu zaproponowanych osób – radnych, będących członkami czterech klubów. Głosowaniu nie została poddana kandydatura radnego jednego z klubów, ponieważ kandydat ten pełnił funkcje wiceprzewodniczącego rady gminy, a klub nie zgłosił innej kandydatury.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały, wskazując że uchwała o wyborze komisji rewizyjnej nie może być dowolna, powinna ona uwzględniać skład liczbowy komisji określony w statucie zgodnym z ustawą, a także obowiązek wejścia do komisji przedstawicieli wszystkich klubów z zachowaniem trybu oraz zasad ustalonych w tym zakresie w statucie gminy.

NSA rozpatrując skargę przypomniał, iż w myśl art.18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Wykładnia, której rezultatem było uznanie, że uchwała pomijająca – przy powoływaniu komisji rewizyjnej - przedstawiciela jednego z klubów, narusza przepis art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym , jest zdaniem NSA prawidłowa.

NSA uznał, iż nie odpowiada stanowi faktycznemu stwierdzenie w podstawie kasacyjnej, iż jeden z klubów radnych nie przedstawił żadnej kandydatury, w rozpoznawanej sprawie przedstawiono bowiem kandydaturę osoby która, z uwagi na funkcje wiceprzewodniczącego rady; powołana do składu komisji być nie mogła, ale funkcji tej się zrzekła. Takie wątpliwości nie zrodziły się zatem na gruncie nieprawidłowej wykładni, ale są rezultatem praktyki stosowania ustawowych zasad i trybu powoływania komisji rewizyjnej. Okoliczność, że rada gminy ma powołać komisję rewizyjną o określonym składzie nie oznacza, że pozbawiona jest swobody wyboru przedstawicieli klubów. Oznacza jednak, że powołując komisję rewizyjną, rada musi działać w granicach określonych przez prawo. Podejmując zatem uchwałę o powołaniu komisji rewizyjnej w składzie pomijającym przedstawiciela jednego z klubów rada gminy rażąco naruszyła powołany przepis art. 18a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym – uznał NSA.

Na podstawie: Wyrok NSA z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2380/11, prawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)