Ministerstwo Cyfryzacji nowelizację uzasadnia tym, że na mocy art. 8 ustawy o zmianie ustawy o autostradach wprowadzone zostały do ustawy o informatyzacji zmiany dotyczące terminu ważności profilu zaufanego potwierdzonego z wykorzystaniem wideoidentyfikacji. Dotychczasowy tymczasowy profil zaufany stał się „zwykłym” profilem zaufanym ważnym 3 lata, który można samodzielnie przedłużać tak, jak w przypadku profili zaufanych potwierdzonych w każdy inny sposób.

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie zmian dostosowujących dotychczasowe rozporządzenie do zmienionych przepisów ustawy o informatyzacji polegających na:

  • zastąpieniu pojęcia „tymczasowy profil zaufany” pojęciem „profil zaufany, o którym mowa w art. 20cb ustawy,
  • zastąpieniu odesłań do uchylonego art. 20ca ustawy o informatyzacji odesłaniami do art. 20cb ustawy o informatyzacji,
  • usunięciu przepisu wykluczającego możliwość samodzielnego przedłużenia profilu zaufanego potwierdzonego z wykorzystaniem wideoidentyfikacji.

Dodatkowo w projekcie proponuje się zmianę polegają na wydłużeniu okresu ważności wniosku o wydanie profilu zaufanego z 14 do 30 dni. Ministerstwo uważa, że z dotychczasowej praktyki wynika, że okres ważności wniosku jest niewystarczający, co okazało się istotne w czasie epidemii.

Profil zaufany potwierdzimy przez wideoweryfikację – zmiana przy okazji?>>
 

- Zmiana ta pozwoli na zwiększenie wygody obywateli, którzy z różnych przyczyn nie mogli dotychczas potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni, zwłaszcza tych, którzy nie posługują się biegle urządzeniami mobilnymi – pisze ministerstwo w uzasadnieniu projektu.

Termin wejścia w życie rozporządzenia powinien być dostosowany do terminu wejścia w życie zmian w ustawie o informatyzacji wprowadzanych ustawą o zmianie ustawy o autostradach, która została przekazana do podpisu Prezydentowi RP. W związku z tym w projekcie rozporządzenia zaproponowano, by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.