Nowela dotyczy dostosowania polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych rozporządzeniem PE i Rady Unii Europejskiej. Reguluje m.in. postępowania dotyczące wydawania, cofania i unieważniania wiz, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego.

Do Stanów Zjednoczonych już bez wizy, ale tylko na 90 dni>>

Nowe terminy wydawania wiz

Wprowadza poza tym szczególne terminy wydania wizy krajowej przez konsula i sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zmienia także przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej. W celu ujednolicenia procedury wydawania wiz Schengen i wiz krajowych zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy krajowej związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w ustawie o cudzoziemcach.

Ze względu na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen na granicy, określonych w kodeksie wizowym, konieczna była też zmiana ustawy o opłacie skarbowej.

Lepsza kontrola

Celem noweli jest również wprowadzenie odpowiednich środków pozwalających na wykonanie obowiązku wynikającego z przystąpienia Polski do programu ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Polskę do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego. Dokument podzielono na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych mają poprawić bezpieczeństwo granic Polski i proces identyfikacji tożsamości. Chodzi o to, że USA wymagają, aby urzędnicy imigracyjni w państwie objętym programem ruchu bezwizowego byli sprawdzani pod względem karalności.

 

Zgodnie z nowymi przepisami wszyscy polscy urzędnicy imigracyjni bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych lub wrażliwych będą sprawdzani pod względem karalności. Chodzi o czyny zabronione, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Nowela ma również usprawnić proces niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej w sytuacji nagłych kryzysów.(ms/pap)