Nowa regulacja stanowi, że szef SGWP jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Szefowi SGWP podlegają dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Natomiast dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ma podlegać bezpośrednio ministrowi obrony do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej gotowości do działania, kiedy także one zostaną podporządkowane szefowi Sztabu.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy, wzmacnia ona kompetencje strategiczne Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wskazując, że jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, dowodzącym Siłami Zbrojnymi przy pomocy dowódców rodzajów Sił Zbrojnych – do czasu mianowania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i przejęcia przez niego dowodzenia. 
Ustawa potwierdza, że w czasie pokoju Minister Obrony Narodowej kieruje działalnością rodzajów Sił Zbrojnych przy pomocy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu osiągnięcia przez WOT pełnej zdolności do działania. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego będzie więc dowodził całymi Siłami Zbrojnymi, z wyjątkiem Wojsk Obrony Terytorialnej, które będą podlegały bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej – do czasu, gdy Minister stwierdzi, w drodze zarządzenia, osiągnięcie przez WOT pełnej zdolności do działania.
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego powierzono zadania planowania strategicznego użycia Sił Zbrojnych, planowania organizacji i funkcjonowania wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi, planowania i organizowania mobilizacyjnego i strategicznego rozwinięcia Sił Zbrojnych, programowania wieloletniego rozwoju Sił Zbrojnych, programowania rzeczowo-finansowe w Siłach Zbrojnych oraz udziału w planowaniu wydatków rzeczowo-finansowych, a także planowania i koordynowania systemu logistycznego Sił Zbrojnych. Do zakresu jego działania należeć będzie także przygotowanie i wyszkolenie Sił Zbrojnych na potrzeby obrony państwa oraz udziału w działaniach poza granicami państwa, a także określenie celów i głównych kierunków w zakresie działalności operacyjnej i szkoleniowej Sił Zbrojnych. Ponadto przesunięto podporządkowanie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych spod Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych pod bezpośrednie dowództwo Szefa Sztabu Generalnego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.