Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie dotyczy kompetencji starosty. Wodociągi posiadają instalację - ujęcie wody podziemnej i powierzchniowej. Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś., urządzenie do poboru wody o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1100 m3 podlega marszałkowi województwa.

Z tego powodu marszałek przesłał zgodnie z właściwością wniosek do starosty, bo pobór jest mniejszy niż 1100 m3. Jednakże na ujęciu wód powierzchniowych piętrzenie wód jest powyżej 1 m, co jest już w kompetencji marszałka. Zgodnie z art. 140 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod., marszałek wydaje pozwolenia wodnoprawne na instalację mogącą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Uzyskane woda z ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych łączą się.

Zatem, czy jest to jedna instalacja i wszystkie pozwolenia wodnoprawne powinien wydawać marszałek?

Czy to dwie odrębne instalację, mimo że są dwa źródła poboru wody?

Czy ma zastosowanie przepis art. 140 ust. 2 pkt 5c pr. wod.?


Odpowiedź:

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego będzie starosta.

Uzasadnienie:
W myśl przepisu art. 140 ust. 2 pkt 5c pr. wod., marszałek województwa jest organem właściwym do wydania wszystkich pozwoleń, o których mowa w art. 122 pr. wod. wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym do wydania jednego z tych pozwoleń. Przedsięwzięciem w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) jest zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Z pytania wynika, że ujęcia zarówno wody podziemnej, jak i powierzchniowej istnieją, zatem nie ma tu mowy o przedsięwzięciu, a jedynie o szczególnym korzystaniu z wód.

W odniesieniu do szczególnego korzystania z wód kompetencje marszałka województwa określone zostały m.in. w art. 140 ust. 2 pkt 1 i 1a pr. wod. i dotyczą szczególnego korzystania z wód związanego z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a także szczególnego korzystania z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zatem przeznaczonych do retencjonowania nie mniej niż 10 mln m3 wody lub posiadających budowle piętrzące o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.