Proponuje się aby właściwy organ mógł udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych bez względu na cel na jaki nieruchomość została sprzedana.

Bonifikaty będzie można stosować również w stosunku do nieruchomości gruntowych oddanych do użytkowania wieczystego przed 1 stycznia 1998 r.

Projekt nowelizacji ustawy zmierza do tego, aby wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej mogła być aktualizowana z urzędu, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Obecnie ta opłata mogła być aktualizowana co roku.

Z jednej strony gmina będzie wiedziała, że nie musi ponosić tak często kosztów związanych z wyceną nieruchomości, z drugiej strony użytkownicy wieczyści będą wiedzieli, że przez trzy lata ich wartość nieruchomości nie wzrośnie. Jeśli opłata będzie według nich zbyt wysoka (cena nieruchomości spadła), będą mogli odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, żądając obniżenia tej opłaty.

Jednocześnie użytkownik wieczysty, jeżeli uzna, że wartość nieruchomości spadła drastycznie, będzie mógł, nie częściej niż raz do roku, żądać aktualizacji wysokości opłaty rocznej, Jest to pewien element ochrony go przed zbyt wysoką opłatą roczną, jak też uniknięcie skierowania przez niego sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W projekcie przewiduje się, że jeśli wysokość opłaty rocznej ustalona na podstawie obowiązujących dziś przepisów przewyższałaby o 20% opłatę dotychczasową, to pozostałą kwotę podwyżki właściwy organ przesuwałby na kolejne lata, jednocześnie informując o tym w wypowiedzeniu, o którym mowa w art. 78 u.g.n. Kwota podwyżki, która zostaje przesunięta na kolejne lata nie może przekraczać 20 % opłaty dotychczasowej w każdym kolejnym roku. W takim przypadku nie określa się ponownie wartości nieruchomości.

Projekt zakłada, że do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy. A więc jeśli organ, który ustala wysokość opłat przedstawił użytkownikowi wieczystemu nowe stawki, a ten ich jeszcze nie zaakceptował, bądź odwołał się od tej podwyżki do SKO, to w stosunku do użytkownika wieczystego będą stosowane te rozwiązania, które są dla niego korzystniejsze.

Na podstawie: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 10 stycznia 2011 r.


Pobierz projekt:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.pdf