„Inwestycję w młodego człowieka warto podnosić (…). W dalszym ciągu, mimo, że powstało wiele przedszkoli, diagnozy pokazują, że duża grupa, bo ok. 20 proc. dzieci, nie korzysta z przygotowania przedszkolnego” – argumentował w rozmowie z PAP marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

W poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach podpisano umowy z 13 beneficjentami projektów, które zostały wyłonione w ramach dwóch kolejnych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dotyczącego edukacji przedszkolnej. Pierwszy z nich związany z upowszechnianiem i wzrostem jakości edukacji przedszkolnej, dedykowany był obszarom wiejskim województwa o najgorszym dostępie do usług publicznych, czyli tzw. Obszarowi Strategicznej Interwencji.

Łączna wartość projektów to ponad 7,2 mln zł, z czego ponad 80 proc. (ok. 6 mln zł) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Największe wsparcie otrzymało przedszkole w Radoszycach – ponad 940 tys. zł. „Środki zostaną przeznaczone m.in. na zatrudnienie logopedy, psychologa czy doposażenie placówki, która stanie się prawdziwie europejska” – powiedział PAP Michał Pękala, wójt gminy Radoszyce.

Na ten konkurs przeznaczono kwotę 17,2 mln zł. Fundusze, które nie zostały rozdysponowane, będą ponownie do dyspozycji wnioskodawców przy kolejnym naborze projektów.

Drugi z konkursów był adresowany do beneficjentów z obszaru tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dotyczył również rozwoju edukacji przedszkolnej, ale na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmuje Kielce oraz 11 okolicznych gmin. Dofinansowanie otrzymały dwa projekty, których wnioskodawcami były gminy: Kielce i Strawczyn. Pierwszy samorząd dostał wsparcie w wysokości ok. 1,5 mln zł, drugi niecałe 330 tys. zł.

W obu przypadkach wnioskodawcy mogli starać się o dofinansowanie na zakładanie nowych oraz zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach. Kwotę można przeznaczyć również na podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli, m.in. poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia czy szkolenie kadry pedagogicznej placówek. (PAP)

Piotr Grabski

gr/ ban/ akw/