Celem ustawy jest podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: (1) matce albo ojcu, (2) opiekunowi faktycznemu dziecka, (3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Teraz miesięczne wsparcie wynosi 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne (razem 1321 zł). W 2015 r. będzie to 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1576 zł), a docelowo w 2016 r. 1300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1703 zł).


Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559)


(www.mpips.gov.pl)