Mowa tu o następujących programach:
1. Program „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”;
2. Program „Program Wspierający Powrót Osób Bezdomnych do Społeczności”;
3. Program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku gminnym”;
4. Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
 
Ponadto kandydaci na członków komisji konkursowych muszą korzystać z pełni praw publicznych, oraz być obywatelami Rzeczypospolitej Polski, posiadać przynajmniej dwuletni staż działalności na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Imienne zgłoszenia według formularza należy przesłać w terminie do dnia 30 listopada 2010 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej na adres: 00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5 - z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej - Program ....... (nazwa programu)”.
 
Zadaniem członka komisji konkursowej jest:
1. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego danego konkursu;
2. proponowanie rozdziału budżetowych środków, przewidzianych w danym konkursie pomiędzy wybranymi oferentami.
 
Potwierdzenie utworzenia składu komisji konkursowej będzie odbywało się poprzez przygotowanie stosownego zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także imienne zawiadomienie danej osoby, wybranej w skład komisji konkursowej.
 
 
Na podstawie: www.mppips.gov.pl, stan z dnia 27 września 2010 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm