Pytanie pochodzi z  publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .


Nauczyciel stażysta został zatrudniony na czas określony od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. W grudniu 2014 r. uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego.

Kiedy jego umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony?

Odpowiedź


Z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN wynika obowiązek nawiązania z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas nieokreślony. Wyjątki od tej zasady mogą wynikać jedynie, jak określa to art. 10 ust. 7 KN, z potrzeb wynikających z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego. Regulacja art. 10 ust. 7 KN dotyczy osoby rozpoczynającej pracę w szkole, nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego.


Problem dopuszczalności zatrudnienia na podstawie umowy terminowej nauczycieli obecny był w judykaturze Sądu Najwyższego od dłuższego czasu. Wielokrotnie (por. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 września 1997 r. I PKN 226/97, OSNP 1998, nr 11, poz. 328, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 lipca 1998 r. I PKN 222/98, OSNP 1999, nr 15, poz. 483, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2006 r. I PK 62/06, Pr. Pracy 2007 Nr 2, poz. 3) wyjaśniano znaczenie zwrotu "potrzeb wynikających z organizacji nauczania" oraz "zastępstwa nieobecnego nauczyciela".


Omawiana regulacja dotyczy w sposób jednolity nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych. Nie może zatem budzić wątpliwości, że dotychczas wypracowane w orzecznictwie rozwiązania mają zastosowanie także w odniesieniu do nauczycieli kontraktowych.

Potwierdzenie takiego stanowiska stanowi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2013 r., I PZP 3/13, niepubl. Sąd Najwyższy stanął w niej na stanowisku, że w wypadku zawarcia z nauczycielem kontraktowym umowy o pracę na czas określony przy braku ustawowych przesłanek z art. 10 ust. 7 KN, po wręczeniu nauczycielowi świadectwa pracy oraz odmowie dopuszczenia go do pracy wskutek błędnego uznania przez pracodawcę, że umowa o pracę rozwiązała się z upływem czasu, na jaki była zawarta, nauczyciel może żądać ustalenia istnienia stosunku pracy na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
W uchwale tej, odwołując się do wcześniejszego dorobku judykatury (uchwała z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 28/94, OSNP 1994 nr 10, poz. 160), stwierdzono, że zatrudnienie nauczyciela niezgodnie z przesłankami z art. 10 ust. 4 (obecnie ust. 7) Karty powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony (zob. także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2000 r., I PKN 517/99, OSNAPiUS 2001, nr 12, s. 432 i uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1993 r., I PZP 14/93).


Jak wynika z przytoczonego orzeczenia Sądu Najwyższego, stosunek pracy nauczyciela stażysty nie przekształca się automatycznie z mocy prawa w stosunek pracy na czas nieokreślony. Dopiero upływ umowy na czas określony powoduje konieczność zawarcia z nauczycielem - już kontraktowym - umowy na czas nieokreślony.

Pytanie pochodzi z  publikacji Vademecum Głównego Księgowego Administracja .