Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych upoważnia i jednocześnie zobowiązuje rady gmin do ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Upoważnienie znajdujące się w art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyznacza stawki maksymalne podatku w zależności od takich kryteriów jak rodzaj środka transportowego, masa całkowita pojazdu, liczba osi, rodzaj zawieszenia czy liczba miejsc do siedzenia. Maksymalne stawki podatku są corocznie waloryzowane.

W odniesieniu do niektórych rodzajów pojazdów ustawodawca wprowadził również stawki minimalne podatku. Ze względu na znaczny stopień szczegółowości są one określone w załącznikach do u.p.o.l. Stawki minimalne ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (art. 12b ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ). Do przeliczenia stawek określonych w załącznikach nr 1-3 stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 12b ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ). Minister właściwy do spraw finansów publicznych oblicza corocznie wskaźnik, o którym mowa w ust. 1, a jeżeli wskaźnik jest niższy niż 5 %, wówczas stawki minimalne nie ulegają zmianie w następnym roku podatkowym (art. 12b ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ). Taki mechanizm waloryzacji wynika z dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. U. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" stawki minimalne obowiązujące w następnym roku podatkowym zaokrąglając je w górę do pełnych groszy (art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ).

Minister Finansów wydał dnia 6 października 2009 r. obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. Zostało ono opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2009 r. w numerze 67 pod pozycją 872. Zgodnie z tym obwieszczeniem, stawki minimalne podatku od środków transportowych wynoszą:

• dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , czyli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
0
143,64
13
14
143,64
397,01
14
15
397,01
559,30
15
 
559,30
1.265,69
Trzy osie
12
17
143,64
249,88
17
19
249,88
512,58
19
21
512,58
665,55
21
23
665,55
1.025,15
23
25
1.025,15
1.593,77
25
 
1.025,15
1.593,77
Cztery osie i więcej
12
25
665,55
674,89
25
27
674,89
1.053,17
27
29
1.053,17
1.671,99
29
31
1.671,99
2.479,97
31
 
1.671,99
2.479,97
 
 

dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , czyli ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
0
38,54
18
25
268,57
485,74
25
31
566,30
929,42
31
 
1.427,98
1.959,23
Trzy osie
12
40
1.259,85
1.742,06
40
 
1.742,06
2.576,88dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , czyli przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
0
25,71
18
25
179,82
323,44
25
 
323,44
567,47
Dwie osie
12
28
212,52
312,94
28
33
620,01
859,37
33
38
859,37
1.305,39
38