Czy dyrektor jednostki organizacyjnej powinien stawkę dodatku funkcyjnego mieć ustaloną zgodnie z regulaminem urzędu miasta, ze względu na fakt, iż jego wynagrodzenie ustala burmistrz miasta?

Odpowiedź

Tak, wskazanej w pytaniu osobie (według informacji wykazanych w treści pytania) przysługuje prawo do dodatku funkcyjnego, a co za tym idzie powinien on mieć określoną stawkę takiego dodatku, zgodnie z regulaminem urzędu miasta.

Uzasadnienie

Podstawą prawną odpowiedzi na zadane pytanie jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - dalej u.o.p.s.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 i 5 u.o.p.s., pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek specjalny.


Z kolei art. 39 u.o.p.s. ma następująca treść:
1. Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:
1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa;
2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5, oraz innych dodatków.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze za-rządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Jeżeli więc opisana w pytaniu osoba, będąca kierownikiem jednostki organizacyjnej, podległej organizacyjnie jednostce samorządu terytorialnego, kwalifikuje się jako pracownik samorządowy w rozumieniu u.o.p.s. - a tak zapewne jest, gdyż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 są nimi również osoby zatrudnione na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych (w pytaniu brak jednak informacji o jakiej dokładnie jednostce jest mowa) – to brak jest podstaw by wyłączyć taką osobę (kierownika jednostki organizacyjnej) spod obowiązywania regulaminu wynagradzania, a co za tym idzie pozbawić go prawa do dodatku funkcyjnego. Prawo do powyższego dodatku takiej osobie przysługuje więc na zasadach przewidzianych w regulaminie urzędu miasta.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.