Pytanie:
Firma wystąpiła z prośbą o udostępnienie informacji w formie pisemnej - listy firm, które posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów (z podaniem nazw, adresów, numerów telefonów). Jakie działania powinien podjąć starosta, ze względu na brak obowiązku prowadzenia takiego "rejestru" firm zbierających odpady"? Czy powinien pobrać opłatę skarbową? Czy starosta ma obowiązek utworzenia takiej listy na żądanie klienta?


Odpowiedź:
Starosta powinien stworzyć wykaz takich firm. Za udostępnienie informacji pobiera się stosowną opłatę. Nie ma obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej.

Uzasadnienie:
Informacje określone w pytaniu należą do kategorii informacji o środowisku i jego ochronie i powinny być udostępnione w trybie art. 8 i nast. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś.

Definicja informacji o środowisku i jego ochronie zawarta jest w art. 9 ust. 1 u.o.o.ś., a jej zakresem objęte są m.in. środki administracyjne dotyczące środowiska (por. art. 9 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś.), przez które należy rozumieć także decyzje administracyjne.

Definicję tę należy interpretować możliwie szeroko, a punktem wyjścia powinna być tu lista dokumentów, o których dane umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach – określona w art. 21 ust. 2 u.o.o.ś. Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 25 lit. a u.o.o.ś., w wykazie takim umieszcza się m.in. dane o zezwoleniach na zbieranie odpadów.

Organ ma obowiązek udostępnić informacje w sposób i w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technicznych (por. art. 15 u.o.o.ś.) Organ nie musi więc prowadzić rejestru firm posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów, aby udostępnić wykaz takich firm na wniosek o udostępnienie informacji.

Należy przy tym podkreślić, iż udostępnieniu nie podlegają dane osób fizycznych, które nie wyraziły zgody na ich ujawnienie - por. art. 16 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś. w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.); udostępnić można jedynie dane dotyczące firmy.

Pamiętać też przy tym należy, że organ jest obowiązany do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie będących w jego posiadaniu (por.: art. 8 u.o.o.ś.). Organ nie musi więc pozyskiwać numerów telefonów firm tylko dlatego, że dane takie są objęte wnioskiem o udostępnienie.

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie pobierana jest na podstawie art. 26 u.o.o.ś. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).