Starosta decyzją z dnia 12 grudnia 2008 r. udzielił zarządowi powiatu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej. Do starosty w listopadzie 2012 r. wpłynęło pismo burmistrza w sprawie sprawdzenia zgodności sprawy wydanej decyzji w zakresie dotyczącym wyłączenia organu (starosty) w postępowaniu administracyjnym zgodnie z 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) - dalej k.p.a. Co w tej sytuacji powinien zrobić starosta?


Odpowiedź:

Starosta podlegał wyłączeniu z postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, jeśli wnioskodawcą był zarząd powiatu. Starosta jest członkiem zarządu powiatu, a zatem można traktować go jako wnioskodawcę.

Wydana decyzja powinna zostać unieważniona w trybie 156 § 1 k.p.a. Organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności może zostać wszczęte z urzędu lub na żądanie strony. Z chwilą doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności rozpoczyna się nowa faza postępowania, której celem jest wydanie decyzji o stwierdzeniu względnie odmowie stwierdzenia nieważności. Postępowanie to prowadzone jest jako postępowanie przed organem pierwszej instancji zgodnie z regułami k.p.a. Organ nadzoru, stwierdzając nieważność decyzji ostatecznej, działa jako organ kasacyjny, nie może więc regulować kwestii merytorycznych, a nawet w uzasadnieniu nie powinien wskazywać pożądanego przyszłego rozwiązania (wyrok NSA z dnia 30 czerwca 1983 r., I SA 178/83, ONSA 1983, nr 1, poz. 51).

W odniesieniu do wyłączenia organu wydającego decyzje z zakresu prawa wodnego zastosowanie ma art. 127 ust. 7b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod.

Uzasadnienie:

Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), tj. 18 marca 2011 r., stosownie do art. 127 ust. 7c pr. wod., starosta podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy, w której jest wnioskodawcą. W takim przypadku występuje on o wyłączenie go z postępowania do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, który wyznacza do załatwienia sprawy innego starostę.

W świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, np. wyroku NSA z dnia 5 czerwca 2007 r., II OSK 879/06, LEX nr 345956, wyroku WSA w Warszawie z 20 czerwca 2006 r., wystarczy samo uprawdopodobnienie istnienia okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika piastującego funkcję organu, aby wyłączyć ten organ z postępowania. W omawianej sytuacji, zawsze istnieje możliwość, że starosta powiatu, jako organ wydający decyzję może ustalić korzystniejsze warunki powiatowi, który wypłaca mu wynagrodzenie.


Uwagi:

Artykuł 127 ust. 7b pr. wod. jest przepisem szczególnym i ma pierwszeństwo stosowania a nie przepisy k.p.a. Nie wyklucza to jednak możliwości wyłączenia pracownika lub organu na podstawie przepisów k.p.a., w sytuacjach, o których mowa w art. 24–26 k.p.a.