Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Komendant społecznej straży rybackiej przekazał staroście zawiadomienie o wykroczeniu wędkarza. Co powinien zrobić starosta z tym zawiadomieniem?

Czy przekazać do koła, którego członkiem jest wędkarz?


Odpowiedź:

Starosta nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia. To nie starosta nakłada mandaty za wykroczenia wskazane w art. 27a lub art. 27b z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471) – dalej u.r.ś.


Jeżeli osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami nie została ukarana mandatem (bo strażnik społecznej straży rybackiej nie zawiadomił o popełnionym wykroczeniu), w zależności od okoliczności starosta może zawiadomić państwową straż rybacką, aby nałożyła mandat albo sprawę przekazać policji. Nie ma podstaw do zawiadamiania koła, którego członkiem jest wędkarz.


Zasady współpracy pomiędzy państwową strażą rybacką a społeczną strażą rybacką określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką (Dz. U. Nr 5, poz. 55).


Uzasadnienie:

Jeżeli w trakcie kontroli strażnik społecznej straży rybackiej stwierdził popełnienie wykroczenia, powinien zawiadomić o tym wykroczeniu państwową straż rybacką, której strażnicy są uprawnieni do nakładania mandatu za wykroczenia wskazane w art. 27a i 27b u.r.ś., a gdyby osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami u.r.ś. odmówiła przyjęcia mandatu, państwowa straż rybacka i inne uprawnione organy (np. policja) są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do sądu. Wtedy wobec wędkarza wszczynane jest postępowanie w trybie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395), a wędkarz jest karany jest grzywną przez sąd.
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.