Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, powołując się na program oczyszczania kraju z azbestu (POKA), wystąpił do starosty o pomoc w wymianie pokryć dachowych z azbestu.

Czy POKA nakłada na starostę takie obowiązki?

Czy starosta może finansować z budżetu powiatu takie zadania?


Odpowiedź:

Starosta może ze środków budżetu powiatu udzielać dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, ale nie ma takiego obowiązku.

Dofinansowanie jest uzależnione od możliwości finansowych powiatu lub gminy (z budżetu można dofinansować utylizację i transport wyrobów zawierających azbest – tak RIO w Kielcach w piśmie z dnia z dnia 15 kwietnia 2010 r., znak WI-44/1980/2010) lub otrzymanych środków na dotację np. z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Jedyny ustawowy obowiązek, jaki ciąży na gminie, to realizacja programu usuwania azbestu. Jednakże i tak dofinansowanie może być udzielone po podjęciu odpowiedniej uchwały rady powiatu (lub gminy) i ustaleniu zasad przyznawania tego dofinansowania (regulaminu). Dopiero w tym momencie zainteresowane podmioty mogą składać wnioski. Jednakże zawsze zainteresowane podmioty mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie takiego dofinansowania.


Uzasadnienie:

Co do zasady, źródłami finansowania usuwania azbestu są środki budżetu państwa pozostające w dyspozycji Ministra Gospodarki, środki własne właścicieli obiektów budowlanych, środki własne inwestorów prywatnych, środki funduszy ochrony środowiska, środki pomocowe Unii Europejskiej, środki własne jednostek samorządowych oraz kredyty.

Finansowanie ochrony środowiska regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) – dalej p.o.ś. i obejmuje zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa, w tym działania zmierzające do oczyszczania kraju z azbestu. Zadania te mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przez powiaty i gminy, do których zadań własnych należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie ustalonym w p.o.ś.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.