Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy wolne stanowisko sekretarza powiatu może być obsadzone poprzez przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, posiadającego wymagane kwalifikacje, czy też obligatoryjnie musi zostać ogłoszony nabór?

Odpowiedź

Nie, nie dopuszczają tego obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) - dalej u.o.p.s.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1a-1b u.o.p.s. nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska. Ponadto obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków, a przepisu art. 21 u.o.p.s. (zgodnie z którym jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami, a w okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego) nie stosuje się.

Tym samym nie jest możliwe przeniesienie służbowe urzędnika samorządowego zatrudnionego na innym stanowisku na stanowisko sekretarza. Przepis art. 5 ust. 1au.o.p.s. wyraźnie bowiem nakazuje przeprowadzenie naboru konkursowego w terminie przewidzianym w tym przepisie.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.