Pytanie:
Samorządowe kolegium odwoławcze wyznaczyło organ do rozpatrzenia sprawy dotyczącej wycinki drzew. Sprawa ta została rozstrzygnięta 1 września 2015 r., czyli po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) - dalej u.o.p.
Czy według tej daty należy rozpatrywać sprawę? A może według daty wpływu do SKO lub prezydenta?

Odpowiedź:
Sprawa powinna zostać rozpatrzona z uwzględnienie daty wpływu do prezydenta miasta, czyli zgodnie z datą wszczęcia postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 63 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Decyzja powinna być wydana zgodnie ze stanem prawnym na dzień wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej. Jeżeli więc wniosek do prezydenta miasta wpłynął przed dniem 28 sierpnia 2015 r., to należy stosować przepisy dotychczasowe.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045), do postępowań wszczętych i niezakończonych w sprawach udzielania zezwoleń, ustalania opłat oraz kar administracyjnych z tytułu nielegalnego usuwania drzew stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli przepisy u.o.p. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 28 sierpnia 2015 r.