Czy kosztorys inwestorski może zostać sporządzony jako kosztorys uproszczony?

Którą metoda powinien zostać sporządzany kosztorys inwestorski: metodą uproszczoną obejmującą tylko cenę jednostkową, obmiar, jednostkę miary, krotność, wartość pozycji netto; czy konieczna jest metoda szczegółowa zawierające oprócz tego, co w pozycji uproszczonej, dokładny opis pozycji: robocizna, materiały, sprzęt, koszty bezpośrednie, pośrednie, zysk?

Jak interpretować § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym?

Odpowiedź

Stosownie do treści § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - dalej r.k.i . kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej.

Uzasadnienie

Art. 33 ust. 1 Prawa zamówień publicznych   - dalej p.z.p. stanowi, iż wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego lub dokumentu zawierającego planowane koszty robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego oraz obliczania planowanych kosztów robót budowlanych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - dalej r.k.i

Paragraf 2 r.k.i stanowi, że kosztorys inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według następującego wzoru:
Wk =?L x Cj
gdzie:
Wk - wartość kosztorysowa robót;
L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót;
Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej.
Rozporządzenie wskazuje jednocześnie, że przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności: ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji; kalkulacje szczegółowe (które polegają na określeniu wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych /kosztów bezpośrednich/ oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku). Faktycznie zatem w wydruku, o którym pisze autor pytania, znajdą się (zazwyczaj w formie tabelarycznej) następujące dane: nazwa pozycji, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa i wartość netto.

Pamiętać jednak trzeba, że kosztorys inwestorski musi składać się nie tylko z ww. kalkulacji, ale również zawierać inne wynikające z § 7 r.k.i elementy. Do obligatoryjnych elementów kosztorysu należą:
1) strona tytułowa zawierająca:
a) nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
b) nazwę i adres zamawiającego,
c) nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
d) imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
e) wartość kosztorysową robót,
f) datę opracowania kosztorysu inwestorskiego.
2) ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;
3) przedmiar robót;
4) kalkulacja uproszczona;
5) tabela wartości elementów scalonych, sporządzona w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;
6) załączniki:
a) założenia wyjściowe do kosztorysowania,
b) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych stanowią zatem jedynie załącznik do kosztorysu inwestorskiego, nie są natomiast wprost ujmowane w kalkulacji uproszczonej (w wydruku tabeli).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)