W Gdyni poszukiwane są, zgodnie z wymogami ustawowymi, osoby pełnoletnie, z wykształceniem min. średnim. Ponadto wymaga się od nich m.in. umiejętności obsługi komputera, niekaralności, dyspozycyjności i dobrych kontaktów interpersonalnych. W Gdańsku dodatkowo wymienia się bardzo dobrą znajomość komputera, szybkość w uczeniu się aplikacji informatycznych, znajomość funkcjonowania systemu GPS oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania map cyfrowych. Kandydaci powinni być również w pełni praw publicznych i cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowisko rachmistrza spisowego mogą pobrać stosowne wzory dokumentów ze stron urzędów miejskich.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 r. regulowany jest ustawą z 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277). Zgodnie z ustawą, na terenie gmin pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta pełniący rolę gminnego komisarza spisowego. Do zadań komisarza należy m.in. utworzenie gminnego biura spisowego, w skład którego wchodzą oddelegowani przez komisarzy spisowych pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zadania gmin w zakresie prowadzenia prac spisowych obejmują m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, zorganizowanie obchodu przedspisowego, nadzorowanie czynności spisowych, a także obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości należący do kompetencji wójtów.

Wszystkim osobom wykonującym prace spisowe przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie w ramach umów zlecenia lub umów o dzieło, zawieranych na wykonanie określonych czynności. Wyjątkiem są pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i jednostek samorządu terytorialnego, którzy zostali oddelegowani przez komisarzy spisowych do pracy w biurach spisowych. Osoby te za czas wykonywania prac spisowych zachowują prawo do wynagrodzenia u swojego pracodawcy. Ponadto zastępcom komisarzy spisowych i innym pracownikom jednostek służb statystyki publicznej wykonującym prace spisowe mogą być przyznawane dodatki spisowe i nagrody, a komisarzom spisowym - nagrody.

Należy podkreślić, iż rachmistrzowi spisowemu wykonującemu czynności w ramach prac spisowych przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Ponadto w razie wypadku powstałego przy wykonywaniu prac spisowych rachmistrzom spisowym, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom ich rodzin, przysługują świadczenia z tytułu wypadków przy pracy przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.).              ----->>> ZOBACZ SERWIS SPIS POWSZECHNY 2011 - praktyczne poradyPrzydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277)

Pisaliśmy o tym również:
Nie czekaj na rachmistrza, spisz się przez Internet. Poradnik krok po kroku
Podwójne zarobki w GUS
Spis powszechny 2011 - porady
Spis powszechny 2011 – opublikowano rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności związanych z ze spisem
Spis powszechny 2011 – szczegółowe zasady wynagradzania
W 2011 r. będzie przeprowadzony spis powszechny
Spis powszechny w 2011 r.