Przepisy ustawy o rewitalizacji regulują także szczególny reżim prawny w przypadku, gdy GPR przewiduje na obszarze Strefy, w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy, wykonywanie w odniesieniu do budynku robót budowlanych. Po pierwsze, w takiej sytuacji art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stanowiący, że: „do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”[1] – stosuje się, przy czym sąd, orzekając, bierze pod uwagę również potrzebę realizacji gminnego programu rewitalizacji. Po drugie, z wnioskiem, o rozstrzygnięcie w razie braku zgody wymaganej większości właścicieli lokali (art. 24 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali[2]) może wystąpić również wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w przypadku gdy gmina posiada co najmniej połowę udziałów w nieruchomości. Sąd, orzekając, bierze pod uwagę cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli, jak również potrzebę realizacji gminnego programu rewitalizacji. Ustawodawca zakwalifikował bowiem roboty budowlane wykonywane w ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych do zadania własnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

Przepis art. 35 ust. 1 u.r. przewiduje możliwość udzielania właścicielom lub użytkownikom wieczystym dotacji w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie:
1) robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie,
2) prac konserwatorskich i prac restauratorskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami[3] w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Dotacje są udzielane pod warunkiem, że wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy. Szczegółowe zasady udzielania dotacji, w tym tryb postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji, oraz sposób jej rozliczania i warunki zwrotu, rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji oraz postanowienia, jakie powinna zawierać umowa o udzielenie dotacji, a także sposób gromadzenia informacji o udzielonych dotacjach – stanowią przedmiot regulacji uchwały w sprawie ustanowienia Strefy. Do dotacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który określa katalog prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, na wykonanie których mogą być udzielane dotacje na nakłady konieczne.

Ustawa o rewitalizacji przewiduje również szczególny tryb postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych. Przede wszystkim przepisy u.r. nie przewidują wymogu stosowania trybu przetargowego, jeżeli wartość zamówienia na usługi lub roboty budowlane, realizujące przedsięwzięcia zawarte w GPR, zlecane w celu aktywizacji mieszkańców SSR, nie przekracza określonych ustawowo kwot. Podmiot udzielając zamówienia, którego przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w GPR, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u.z.p.[4] oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji – zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. Zamówienie publiczne jest udzielane w sposób zapewniający realizację zasad: przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


@page_break@


Ustawodawca doprecyzowuje, że stosując zasadę równego traktowania podmiotów, udzielający zamówienia bierze pod uwagę cel udzielenia zamówienia, którym jest aktywizacja osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Strefy. Podmiot udzielający zamówienia nie udostępnia informacji związanych z tym zamówieniem, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed dniem zawarcia umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Informacja o udzieleniu zamówienia jest ogłaszana przez podmiot udzielający zamówienia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo z informacją o nieudzieleniu tego zamówienia.

Do zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:
1) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji;
2) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 u.z.p.;
3) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji;
4) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. W takim przypadku przepisy art. 36 ust. 1-5 u.r. stosuje się odpowiednio. Jeżeli zatem zamówienie publiczne spełnia łącznie wskazane wyżej warunki, to ustawodawca wyłącza w odniesieniu do nich tryb przetargowy.

Szczególne regulacje prawne obowiązujące w Specjalnej Strefie Rewitalizacji zostały również unormowane w rozdziale 6 ustawy – Zmiany w przepisach obowiązujących. Najważniejsze zmiany dotyczą:
- ustanowienia mechanizmu fiskalnego na obszarze SSR, który polega na zwiększeniu stawki podatku od nieruchomości, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu;
- umożliwienia stosowania instytucji umowy urbanistycznej, opisanej w zmianach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- wprowadzenia do ustawy o rewitalizacji przepisów wybranych instrumentów regulujących kwestię gospodarowania nieruchomościami na obszarze SSR;
- wprowadzenia podstawy do uwzględniania w programach gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym działań prowadzących do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów tego procesu, w szczególności w zakresie zasad ustalania wysokości czynszów;
- zmian obejmujących ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na ścisłe powiązanie programowania i realizacji rewitalizacji z procesami zarządzania przestrzenią, regulowanymi z tą regulacją ustawową[5].

 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przypisy:
[1] Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.
[2] Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1892.
[3] Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm., dalej również jako: u.z.p.
[4] Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
[5] Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o rewitalizacji (druk nr 3594). Dostęp: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3594.