Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił we wtorek skargi warszawskiego ratusza i Bogdana M. na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 26 marca 2018 r., w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej budynku przy ul. Łochowskiej 38.

Komisja Weryfikacyjna wszczęła 28 września 2017 r. z urzędu postępowanie rozpoznawcze w sprawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy, dotyczącej ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na lat 99 do gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38.

 


Nieważność decyzji prezydenta

Komisja Weryfikacyjna wydała decyzję, w której stwierdziła nieważność decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r., w całości. Komisja d.s. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich wydając zaskarżoną decyzję, stwierdziła iż, rażąco narusza ona prawo, bowiem w toku postępowania ustanowiony został kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, która jak się okazało zmarła, a co oznacza, że decyzja ta została skierowana do osoby zmarłej. Ponadto Komisja Weryfikacyjna stwierdziła, iż decyzja reprywatyzacyjna została wydana pomimo nieustalenia posiadania przez dotychczasowego właściciela lub jego następców prawnych.  Co nakazuje art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

Czytaj: WSA: Decyzje Komisji Weryfikacyjnej nie odbierają prawa do sądu>>

Decyzja wydana wobec zmarłej

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia sprawozdawca Małgorzata Boniecka-Płaczkowska stwierdziła, iż okolicznością niewątpliwą w tej sprawie jest to, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r. została wydana wobec osoby zmarłej, reprezentowanej przez kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Konsekwencją utraty zdolności prawnej jest to, że nie można wydać decyzji, nie można nałożyć praw, nadać uprawnień w stosunku do osoby, która nie żyje. Dlatego też wydanie rozstrzygnięcia w stosunku do osoby zmarłej zawsze stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Sąd orzekł, że Komisja Weryfikacyjna w zaistniałej sytuacji, prawidłowo stwierdziła nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 9 grudnia 2011 r.

Wyrok jest nieprawomocny. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj: Ustawa podpisana - komisja weryfikacyjna jak prokuratura>>

Odroczenie w kwestii innych kamienic

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie spraw ze skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej dotyczące nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 11 i ul. Nabielaka 9. Dlatego, że zostały złożone wnioski Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa o dopuszczenie stowarzyszenia do udziału w sprawie oraz udzielenie prawa pomocy w formie ustanowienia adwokata.

Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony po prawomocnym zakończeniu postępowań dotyczących przyznania prawa pomocy.

Sygnatura akt I SA/Wa 1041/18, wyrok z 19 lutego 2019 r.