Pytanie:
Wnioskodawca (W) złożył do SKO w trybie art. 37 k.p.a. ponaglenie na przewlekłość postępowania i bezczynność burmistrza, w związku z procedowanym przez organ I instancji postępowaniem w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Jaki czas ma organ wyższego stopnia na rozpatrzenie przedmiotowego ponaglenia od chwili wpłynięcie ponaglenia do SKO (przesłanego za pośrednictwem burmistrza)?

(W) wydaje się, że SKO zgodnie z treścią art. 37 §5 k.p.a. ma na rozpatrzenie ponaglenia czas 7 dni od dnia jego otrzymania. Otrzymał jednak informację, że organ wyższego stopnia ma 30 dni na załatwienie sprawy.

W jakim terminie SKO winno rozpatrzyć ponaglenie (W)?

Jeśli w terminie 7 dni, w jaki sposób (W) może ponaglić SKO?

Jakie środki ochrony prawnej przysługują (W)?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 37 § 5 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a., właściwy organ rozpatruje ponaglenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

W związku z powyższym Samorządowe Kolegium Odwoławcze powinno rozpatrzyć wniesione ponaglenie na bezczynność Burmistrza w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Należy jednak mieć na względzie, że ponaglenie to będzie rozpatrzone przez wyznaczonych członków Kolegium na posiedzeniu, które nie zawsze może odbyć się we wskazanym wyżej terminie, np. ze względów organizacyjnych, czy choroby (dodatkowo należy zauważyć, że dopiero po posiedzeniu członek sprawozdawca przygotuje rozstrzygnięcie, zakładając, że nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające, a następnie skład orzekający złoży pod rozstrzygnięciem podpisy – rozstrzygnięcie strona może zatem otrzymać dopiero kilka, czy kilkanaście dni po dniu posiedzenia).

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a., stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. W przypadku nierozpatrzenia przez Kolegium ponaglenia w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania (przepis szczególny) lub w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a., stronie będzie przysługiwało prawo złożenia ponaglenia na bezczynność Kolegium. Ponaglenie takie będzie jednak rozpatrywać to samo Kolegium, ponieważ Kolegium nie ma organu wyższego stopnia (zob. art. 37 § 3 pkt 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych – dalej u.s.k.o., nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów, który może powierzyć wykonywanie nadzoru ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. Zgodnie z art. 3a ust. 4 pkt 1 lit. b u.s.k.o., sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega w szczególności na przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na badaniu terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesięcy. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami