Skąd pieniądze na nowych urzędników

Samorządy nie mają pieniędzy, by zatrudnić dodatkową kadrę do opieki nad rodzinami patologicznymi i zastępczymi.

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej, nakłada na samorządy dodatkowe zadania. Nowe przepisy zobowiązują gminy do zatrudnienia ok. 50 tys. asystentów rodziny. Każdy ma pomagać maksymalnie 20 rodzinom z problemami. Nie wiadomo, skąd samorządy gminne wezmą pieniądze na wypełnienie tego obowiązku. Ponadto ustawa zobowiązuje powiaty do zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden urzędnik ma się zajmować 15 rodzinami zastępczymi czy rodzinnymi domami dziecka. Tu także nie wiadomo, skąd samorządy powiatowe wezmą pieniądze na zatrudnienie nowej kadry oraz na tworzenie kolejnej instytucji – organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z przewidywaniami utrzymanie tak rozbudowanej nowej struktury będzie kosztowało ok. 2 – 3 mld zł rocznie. Tymczasem Minister Finansów wskazał, że w najbliższych trzech latach na realizację ustawy nie będzie pieniędzy. Poza tym od 12 lat w kraju działają w gminach i powiatach centra pomocy rodzinie, które zajmują się opieką nad dziećmi pozostającymi poza rodziną. To zatrudnieni tam pracownicy socjalni powinni przede wszystkim pomagać opiekunom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji.

Źródło: Rzeczpospolita, 20 maja 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 20 maja 2011 r.