Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach działania 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (8. Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013).


Na samorządowe projekty związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu przeznaczono ponad sto milionów złotych.

Uzyskane przez samorządy fundusze będą mogły zostać przeznaczone na:
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
- pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
- zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
- dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
- dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

W ramach działania 8.3. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w wysokości 85% kwalifikujących się wydatków. Pozostała część (w wysokości co najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

Nabór wniosków rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do 21 września 2012 do godz. 16.15.

Więcej informacji>>>