Przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich i Związku Województw RP zwrócili się do prezydenta RP o skierowanie - w ramach swoich kompetencji - do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności przyjętego rozporządzenia Rady Ministrów z Konstytucją RP i ratyfikowaną przez Polskę Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Bez opinii

Jak podkreślają samorządowcy, rozporządzenie przyjęto w sposób niezgodny z prawem: z art. 3 pkt 5 ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to znaczy bez opinii Komisji. Projekt rozporządzenia, przedstawiony do zaopiniowania Komisji w dniu 15 lutego, nie zawierał regulacji dotyczących wynagrodzeń osób pełniących w samorządzie funkcje z wyboru lub powołania. Stanowił on realizację ustawy z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, dotyczącej likwidacji gabinetów politycznych - i tylko w tym zakresie nowe rozporządzenie musiało być wydane przed 19 maja br.

9 maja sekretarz stanu w MSWiA przekazał stronie samorządowej KWRiST do zaopiniowania projekt nowego „taryfikatora płacowego” - załącznika do rozporządzenia, bez adekwatnych propozycji zmian w samym tekście rozporządzenia. Pismo MSWiA proponowało zaopiniowanie projektu „taryfikatora” w trybie obiegowym w ciągu niespełna 3 dni roboczych, na co - zgodnie z Regulaminem Komisji - strona samorządowa nie wyraziła zgody. Wskazywała m.in. na istotne wady prawne zarówno przekazanego materiału, jak i prowadzonej procedury, a przede wszystkim na skutki, jakie nowe regulacje spowoduje w funkcjonowaniu państwa.

Samorządowcy wskazują, że 15 maja ukazał się na stronie internetowej RCL projekt zmienionego rozporządzenia Rady Ministrów i ta wersja, a nie projekt załącznika, powinna uzyskać opinię KWRiST.

Ministrom nie zmniejszono

Przedstawiciele związków samorządowych podkreślają, że nie ma analogii między pensjami posłów i senatorów a wynagrodzeniami wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw, ich zastępców oraz etatowych członków zarządów. Analogia z posłami mogłaby dotyczyć radnych, funkcje w samorządowych organach wykonawczych są analogiczne do funkcji w rządzie: ministrów i ich zastępców, którym wynagrodzeń nie zmniejszono.

15 maja br. Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym o 20 proc. obniżone zostały graniczne stawki wynagrodzeń osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania.

Samorządowcy podkreślili, że rozwiązania przyjęte w nowym rozporządzeniu płacowym są w sprzeczności z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, która dopuszcza ograniczenia samodzielności JST jedynie w drodze ustaw. Zaznaczają też niezgodność z ustawą o pracownikach samorządowych, która stanowi, że wynagrodzenie powinno uwzględniać rodzaj realizowanych zadań oraz charakter i zakres odpowiedzialności za wykonywane na poszczególnych stanowiskach czynności.

Obecnie związki samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego we współpracy z prezydentem dokonują przeglądu prawa samorządowego.

Czytaj też:
Rząd obniża pensje samorządowców

Zobacz też komentarz praktyczny Wynagrodzenie wójtaWynagrodzenia pracowników samorządowych Tomasz Lewandowski

Wynagrodzenia pracowników samorządowych