Rada gminy wyraża w formie uchwały stanowisko w kwestii związanej z rozwiązaniem samorządowej spółki. Faktyczną decyzję o rozwiązaniu podejmuje jednak zgromadzenie wspólników.

Rada Gminy w Leoncinie uchwałą rozwiązała Przedsiębiorstwo Komunalne Leoncin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonanie uchwały powierzono wójtowi gminy. Zdaniem wojewody art. 270 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) wskazuje na formalną podstawę rozwiązania spółki. W każdym przypadku jest nią uchwała wspólników stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. W konsekwencji czynność ta została zastrzeżona dla wspólników. Powołany w uchwale jako podstawa prawna przepis ustawy o samorządzie gminnym ustanawia kompetencje rady do podjęcia uchwały w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, tj. wyrażania zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich. W ocenie organu nadzoru nie oznacza to jednak, że rada gminy w sprawach dotyczących rozwiązywania spółek posiada kompetencje do zastępowania zgromadzenia wspólników. W takim przypadku zgodnie z art. 270 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy wyraża w formie uchwały stanowisko w kwestii związanej z rozwiązaniem spółki jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody mazowieckiego z 28 maja 2010 r., LEX.I.0911/4L /10.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 7 lipca 2010 r.