W myśl obowiązujących przepisów ustawy z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.) przepisy o obowiązku meldunkowym mają być uchylone z dniem 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy, przyjęty na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów, przewiduje jednak dalsze utrzymanie tego obowiązku. Ma to być podyktowane koniecznością zagwarantowania sprawnego wykonywania obowiązków administracji publicznej wobec obywatela, co nie jest możliwe, jeżeli władza nie wie, gdzie obywatel mieszka. Konieczność zameldowania na pobyt stały lub czasowy ma jednocześnie ułatwiać realizację polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym – przeciwdziałania terroryzmowi.

Obowiązek zameldowania ma być łatwiejszy do spełnienia. Ma temu służyć możliwość zameldowania drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach opisanych w ustawie z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Wówczas do elektronicznego formularza będzie dołączany elektroniczny dokument potwierdzający prawo do lokalu (np. umowa lub odpis z księgi wieczystej), a w przypadku jego braku – skan dokumentu papierowego. W obecnym stanie prawnym skorzystanie z formularzy elektronicznych jest możliwe w zakresie wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice RP oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP.

Zmianie ulegną zasady zameldowania cudzoziemców przebywających w RP. W ich przypadku obowiązek meldunkowy ma powstać po 30 dniach pobytu w naszym kraju – obecnie jest to 14 dni. Jednocześnie zasadą będzie nadawanie dokonującym zameldowania cudzoziemcom numerów PESEL, chyba że ich pobyt w RP ma charakter krótkotrwały. Informacje o cudzoziemcach, którzy zameldowali się na pobyt stały lub czasowy, mają być gromadzone w rejestrze PESEL – obecnie dane te są zapisywane w rejestrach zameldowania cudzoziemców prowadzonych przez gminy. Nowe zasady nie będą obejmować cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich UE lub członków ich rodzin – w ich przypadku mają obowiązywać takie same zasady, jak przy zameldowaniu obywateli RP.

Nowe przepisy miałyby obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Projekt ustawy zostanie teraz skierowany pod obrady Sejmu.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 30.08.2017 r.