Projektowana nowelizacja będzie oddziaływała na przedsiębiorstwa będące właścicielami urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., PGL Lasy Państwowe, organy administracji publicznej wydające zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz na właścicieli, posiadaczy i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których znajdują się wskazane wyżej urządzenia.

W wyniku wprowadzenia projektowanej ustawy może nastąpić wzrost wpływów z tytułu podatków lokalnych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz do budżetu państwa.

Projektodawcy ustawy uzasadniają, że potrzeba zmian w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz w ustawie o ochronie przyrody podyktowana jest nasilającymi się w ostatnim czasie awariami sieci elektroenergetycznych spowodowanymi przewracającymi się na przedmiotowe sieci drzewami lub krzewami. Brak dostaw energii elektrycznej jak również i innych mediów niesie natomiast szereg negatywnych skutków, które mogą stanowić zagrożenie dla funkcjonowania nie tylko poszczególnych miejscowości, czy regionów, ale także dla całego państwa.

Proponuje się wprowadzenie zmiany w ustawie z o lasach polegającej na wskazaniu możliwości ustanawiania służebności przesyłu oraz służebności drogowej przez PGL Lasy Państwowe, w szczególności na rzecz właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c. Rozwiązanie to, zdaniem projektodawców, znacząco wpłynie na poprawę relacji PGL Lasy Państwowe z przedsiębiorcami będącymi właścicielami tych urządzeń. Dzięki temu ww. przedsiębiorcy po ustanowieniu służebności przesyłu lub służebności drogowej uzyskają stały dostęp do swoich urządzeń, co umożliwi im przeprowadzenie prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, a także sprawniejsze usuwanie awarii.

Projektowana ustawa przewiduje również, że podmiotem, decydującym w imieniu Skarbu Państwa o ustanowieniu służebności drogowej lub służebności przesyłu będzie właściwy miejscowo nadleśniczy, podejmujący decyzję za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Projektowany akt prawny wprowadza także wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, które stanowić będzie równowartość podatków i opłat ponoszonych przez PGL Lasy Państwowe za grunty wyłączone z produkcji leśnej, z uwagi na posadowienie na nich urządzeń należących do ww. przedsiębiorcy.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom stwarzanym przez drzewa lub krzewy dla funkcjonowania urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., proponuje się stworzenie w ustawie o ochronie przyrody podstaw prawnych umożliwiających ich właścicielom, w tym nieposiadającym tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się urządzenia do wystąpienia z wnioskiem o usunięcie znajdujących się na niej drzew lub krzewów. Usunięcie drzew lub krzewów następowałoby w takim przypadku bez zgody właściciela nieruchomości.

Projektowana regulacja wprowadza również przepis, który przewiduje, że za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na której znajdują się urządzenia, o których mowa w art. 49 k.c., właścicielowi przysługiwać będzie obligatoryjnie odszkodowanie, zarówno za wycięte drzewa lub krzewy jak i za samo przeprowadzenie ich wycinki. Odszkodowanie ma być ustalane w drodze umowy pomiędzy właścicielem urządzeń, a właścicielem nieruchomości, na której zostały takie urządzenia zlokalizowane. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy ustalającej wysokość odszkodowania w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala organ, który wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami , dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości.

Zdaniem projektodawców, dzięki zaproponowanym w ustawie rozwiązaniom przedsiębiorcy będący właścicielami urządzeń, o których mowa w art. 49 k.c., będą mogli już nie tylko likwidować skutki awarii, ale także sprawnie im zapobiegać


Na podstawie: www.mg.gov.pl, stan z dnia 16 września 2010 r., www.kprm.gov.pl, stan z dnia 16 września 2010 r.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.)