Zastępca RPO Stanisław Trociuk wyjaśnił w piśmie skierowanym do MEN, iż wyższe jednostkowe koszty kształcenia uczniów w szkołach położonych na terenach wiejskich i w miastach do 5 tysięcy mieszkańców spowodowane są głównie niższą liczebnością oddziałów szkolnych oraz koniecznością wypłacania nauczycielom na podstawie art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela dodatków: mieszkaniowego oraz tzw. "wiejskiego" w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Specyfika szkół wiejskich oraz miejskich (do 5 tys. mieszkańców) została uwzględniona w algorytmie podziału subwencji oświatowej.

W dniu 7 kwietnia 2010 r. wystosowana została do Ministra Edukacji Narodowej interpelacja poselska w sprawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a właściwie występującej anomalii dotyczącej miasteczek w momencie przekroczenia przez nie 5 tys. mieszkańców. W odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 27 kwietnia 2010 r. Minister Edukacji Narodowej wyjaśniła, że algorytm podziału subwencji oświatowej jest corocznie modyfikowany, a potrzeba tej modyfikacji wynika z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych. Minister zasygnalizowała również, że w MEN trwają prace nad kierunkiem zmian w algorytmie mających na celu podniesienie efektywności podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zwróciła uwagę, iż rozważana jest koncepcja zmiany administracyjnego charakteru wagi Pi na funkcjonalny - uwzględniający gęstość zaludnienia oraz ewentualne inne charakterystyki gmin, mające znaczący wpływ na sieć szkolna i średnią wielkość oddziału klasowego w gminie.

Z informacji posiadanych przez RPO wynika, iż problem dotychczas nie został rozwiązany. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)