Zdaniem RIO w Opolu żaden z przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - dalej u.s.g., nie określa wprost, do jakich informacji oraz jakiego rodzaju dokumentów mogą mieć dostęp członkowie komisji rewizyjnej, w związku z dokonywaniem czynności kontrolnych. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym jedynie w sposób ogólny odnoszą się do zakresu zadań oraz trybu działania komisji rewizyjnej.


Sprawy związane z umorzeniami podatkowymi regulowane są przepisami art. 67 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) - dalej o.p. Dostęp do indywidualnych danych podatników przez radę gminy (poprzez członków komisji rewizyjnej) ograniczony jest jednak przepisami szczegółowymi, a mianowicie art. 293 o.p., który stanowi, że indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Przepis ten stosuje się również do danych zawartych w aktach postępowania podatkowego. Radni nie są uprawnieni do dostępu do niniejszych danych.

Artykuł 298 i art. 299 o.p. zawierają wykaz podmiotów, którym mogą być udostępnione informacje zawarte w aktach podatkowych. Nie zaliczono do nich komisji rewizyjnych. Również z innych przepisów powszechnie obowiązujących nie wynikają uprawnienia komisji rewizyjnej w tym zakresie.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Podatki>>>>