Pytanie:
Powiat opracował plan zagospodarowania własnych terenów zieleni. Pomiędzy pasmami zieleni znajduje się chodnik, który wymaga wymiany. Czy koszt chodnika może być opłacony z opłat i kar z ochrony środowiska?

Odpowiedź:
Remont chodnika, będącego elementem drogi w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - dalej u.d.p., nie może być sfinansowany z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska. Gdyby ów chodnik znajdował się np. w parku, powiat mógłby sfinansować jego remont z opłat i kar środowiskowych, gdyż wtedy inwestycja byłaby składową terenów zieleni.

Zgodnie z art. 20 pkt 4 u.d.p. do obowiązków zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie we właściwym stanie nawierzchni chodników, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 u.d.p. Przepis ten dotyczy tej części chodnika pod wiatą przystankową lub terenu zajętego pod urządzenia służące do obsługi podróżnych.

Uzasadnienie:
Przepis art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wyraźnie stanowi, że z opłat i kar środowiskowych można sfinansować przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Remont chodnika będącego elementem drogi nie stanowi inwestycji związanej z ochroną przyrody, a obowiązku związane z jego utrzymaniem określają przepisy odrębne (art. 20 pkt 4 u.d.p.). Gdyby powiat chciał postawić donice z kwiatami na chodniku (o ile byłoby dość miejsca) i musiałaby w związku z tym podejmować działania związane z zainstalowaniem tej donicy np. aby trwale powiązać donicę z gruntem (chodnikiem), to wtedy taka inwestycja mogłaby zostać sfinansowana z opłat i kar środowiskowych, ale np. zdjęcie nawierzchni chodnika i położenie nowej już nie. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami