Jesteśmy pracownikami samorządowymi. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych czas wolny za przepracowane godziny nadliczbowe przysługuje w tym samym wymiarze lub wynagrodzenie.

W naszym regulaminie jest zapis "Za pracę w niedzielę, święta i dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy do 8 godzin przysługuje dzień wolny. Za pracę w niedzielę, święta i dni wolne wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy powyżej 8 godzin - pracownikowi przysługuje odbiór godzin w stosunku 1:1,5 godziny za każdą następną godzinę powyżej dobowego wymiaru godzinowego".

Nie wiem, który przepis stosować - skoro pracownik pracuje w sobotę 5 godzin to powinnam oddać mu też 5 godzin, ale wg mojego regulaminu cały dzień czyli 8 godzin.

Odpowiedź

W przypadku pracowników samorządowych należy stosować obowiązujące przepisy ustawy o pracownikach samorządowych , a nie regulaminu, który jest z nią niezgodny. Oddawanie czasu wolnego w wymiarze 1:1,5 mogłoby zostać uznane za naruszenie dyscypliny budżetowej.

Stosunek pracy pracowników samorządów terytorialnych został odrębnie uregulowany ustawą o pracownikach samorządowych . Ustawa ta weszła w życie 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych w kwestiach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.

Od 1 stycznia 2009 r. wymiar czasu pracy pracowników samorządowych nie jest już odrębnie uregulowany. Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera regulacji dotyczących dopuszczalnych norm i systemów czasu pracy pracowników samorządowych. Oznacza to, że stosuje się do nich odpowiednio systemy czasu pracy uregulowane w k.p.

Za pracę wykonywaną poza normalnymi godzinami pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie, albo czas wolny w tym samym wymiarze w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu - wybór należy do pracownika (art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych ).

W przypadku pracowników samorządowych wybór formy rekompensaty (wynagrodzenie czy czas wolny od pracy) należy do pracownika, a nie do pracodawcy.

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy nie może obniżać należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu. Godziny pracy nadliczbowej, zrekompensowane czasem wolnym, są wliczane do rocznego limitu godzin nadliczbowych.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)