W ustawie 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m uregulowano jedynie maksymalne stawki za poszczególne czynności związane z rejestracją. Zgodnie z jej przepisami, wysokość opłaty nie może przekroczyć 10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 200 zł. Natomiast za wyciągi i odpisy z rejestru, opłata nie może przekroczyć 1 proc. wyżej wymienionej kwoty, czyli około 20 zł.  Skierowany do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia doprecyzowuje stawki opłat. Przepisy będą miały zastosowanie do jachtów rekreacyjnych i komercyjnych, a także do jednostek używanych do śródlądowego połowu ryb.

Czytaj także: Jachty zarejestrujemy łatwiej i szybciej >>>

Ustawa przewiduje, że opłaty za czynności administracyjne związane z rejestracją stanowią przychód organu rejestrującego. Jednakże część tej opłaty (10 zł) ma stanowić dochód budżetu państwa. Określając ich wysokość uwzględniono między innymi: koszt produkcji dokumentu i oznakowania kontrolnego, a także dotychczasowy koszt rejestracji oraz nakład pracy związany z wydawaniem wyciągów i odpisów z rejestru. 

Długość jachtu bez znaczenia dla opłaty

Obecnie opłata za wpis jachtu do rejestru jest uzależniona od jego długości, np. do 5,75 m – 60 zł, od 20,01 do 24 m – 375 zł. Skierowany do konsultacji projekt zakłada, że od 1 stycznia 2020 r. będzie to bez znaczenia, ponieważ każdy właściciel będzie musiał zapłacić 60 zł. Tyle samo zapłacą za zmianę danych w rejestrze (obecnie 30 zł), wydanie dokumentu rejestracyjnego oraz jego wtórnika. Natomiast za rozpatrzenie wniosku o wydanie oznakowania kontrolnego albo jego wtórnika opłata wyniesie 30 zł.  Z kolei za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru zapłacą 10 zł. 

 


Mniejsza opłata przy ponownej rejestracji 

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z art. 28 ust. 1, wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność przez okres:

  • 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – wpisy oraz dokumenty wydane do 1 stycznia 2000 r., 
  • 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – wpisy oraz dokumenty wydane do 1 stycznia 2006 r.,
  • 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – wpisy oraz dokumenty wydane po 1 stycznia 2006 r.

Oznacza to, że przed upływem tego okresu, właściciele jachtów będą musieli ponownie je zarejestrować. Projekt zakłada, że zapłacą za to 30 zł. Ministerstwo szacuje, że konieczność poniesienia opłaty za powtórną rejestrację będzie dotyczyć około 120 tys. właścicieli. Zebrane informacje wskazują, że zarejestrowanych jest obecnie 320 tys. jednostek, ale resort podejrzewa, że w stosunku do znaczącej części z nich nie dopełniono obowiązku ich wyrejestrowania.