Czy jest możliwe podjęcie przez radę gminy uchwały o całkowitym zakazie hodowli norek na terenie gminy?


Odpowiedź:

Rada gminy nie może w regulaminie utrzymania czystości i porządku zakazywać prowadzenia działalności określonego rodzaju. Może ona jedynie wprowadzić zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na poszczególnych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, ale wyłącznie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. Przepis ten nie daje również uprawnienia radzie gminy do wprowadzenia nakazu zlikwidowania hodowli zwierząt gospodarskich istniejących przed datą wejścia życie postanowień podejmowanej uchwały. Potwierdza to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (II SA/Bk 29/08), który stwierdził, że w regulaminie porządkowym dotyczącym czystości i porządku w gminie gmina nie może zakazywać prowadzenia określonej działalności gospodarczej.


Uzasadnienie:

Wprowadzenie zakazu utrzymywania na danym terenie jedynie norek nie ma umocowania prawnego, gdyż w art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) mowa jest o "zwierzętach gospodarskich", które to pojęcie zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921). WSA w przytoczonym wyroku stwierdził, że "Nie wydaje się również, aby Gmina w oparciu o regulamin porządkowy - dotyczący czystości i porządku na terenie gminy mogła zakazywać prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Brak upoważnienia ustawowego do stanowienia aktów prawa miejscowego w danej materii oznacza, iż nie podlega ono regulacji w tej formie prawnej, przy czym nie ma znaczenia czy dotyczy ono uprawnień czy nakładania obowiązków. Stanowienie aktów prawa miejscowego wymaga ustanowionego expressis verbis w ustawie upoważnienia, którego nie można domniemywać, ani wyprowadzać w drodze wykładni (tak: wyrok NSA z dnia 3 października 2006 r., I OSK 1035/06, Lex 281271, wyrok NSA OZ w Poznaniu z dnia 19 stycznia 1999 r., II SA/Po 730/98, Pr. Gosp. 2000/4/36, wyrok NSA OZ w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 r., I SA/Lu 882/02, Fk 2003/4/53).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.