Art. 10a ustawy z dnia dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., nr 45, poz. 236) nakłada obowiązek powołania rady nadzorczej w każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) wyłącza zastosowanie przepisów o gospodarce komunalnej do podmiotów leczniczych działających w formie spółek kapitałowych jednostek samorządu terytorialnego. Wobec tego nie ma bezwzględnego obowiązku powołania rady nadzorczej w każdym podmiocie leczniczym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jaki wynika z ustawy o gospodarce komunalnej dla wszystkich spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Należy jednak zauważyć, że ustawa o działalności leczniczej nie wyłącza zastosowania kodeksu spółek handlowych. W myśl art. 213 § 2 ksh w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Obowiązek powołania rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej powstaje, gdy obie powyższe przesłanki są spełnione łącznie. W przypadku spółek z udziałem samorządu terytorialnego zapewne nie często będzie więcej niż 25 wspólników, ale nie można tego wykluczyć (np. w spółce z udziałem pracowników). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zawsze przewidzieć powołanie rady nadzorczej, niezależnie od przesłanek kodeksowych (art. 213 § 1 k.s.h.). Natomiast w spółce akcyjnej (w takiej formie również można prowadzić samorządowe podmioty lecznicze) powołanie rady nadzorczej jest zawsze obligatoryjne (art. 381 k.s.h.).

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, jeżeli w podmiocie leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej zostanie powołana rada nadzorcza, to jej członkowie reprezentujący Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną muszą posiadać kwalifikacje wymagane od członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, określone w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji, czyli ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 216 z późn. zm.). Bez znaczenia w takim wypadku jest, czy rada nadzorcza została powołana z uwagi na obowiązek ustawowy, czy na podstawie umowy spółki bez ustawowego obowiązku. Art. 210 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej przewiduje możliwość powołania osoby niespełniającej tych wymagań w pierwszej kadencji rad nadzorczych. Osoby takie są zobowiązane uzupełnić kwalifikacje w terminie 6 miesięcy od dnia powołania.

Co ciekawe, ustawa o działalności leczniczej nie przewidziała takich wymagań wobec członków komisji rewizyjnej. Wystarczy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowić komisję rewizyjną zamiast rady nadzorczej i można powołać do jej składu osoby nie spełniające wymagań określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji.

 


Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą
Zobacz też książkę pt. Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą dostępną w internetowej księgarni Profinfo>>>