Wojewoda zaskarżył uchwałę rady gminy w sprawie ustanowienia tytułów "honorowy obywatel gminy" i "zasłużony dla gminy", w której powołała nowy, nieznany ustawie podmiot, tj. kapitułę. Zdaniem organu nadzoru chociaż ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera regulacji dotyczących nadawania tytułów, to jednak nie sposób dokonywać interpretacji art. 169 Konstytucji RP, odrywając się od innych unormowań ustawy ustrojowej, decydujących o sposobie realizacji zadań przez jednostkę samorządu terytorialnego. W opinii wojewody, nie istnieje przepis, który stanowiłby podstawę do tworzenia przez radę dodatkowych ciał uczestniczących w realizacji zadań samorządu gminnego, choćby wyposażonych w kompetencje doradcze lub opiniujące. Ilekroć ustawodawca stwierdzi konieczność utworzenia jakiegokolwiek innego podmiotu czy ciała doradczego, wskazuje to wprost w przepisach.WSA przyznał rację wojewodzie, iż norma kompetencyjna ujęta art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) nie zawiera upoważnienia rady gminy do powoływania odrębnej jednostki, nazwanej "kapitułą", która w procesie nadawania lub pozbawiania tytułu honorowego obywatela gminy czy też zasłużonego dla gminy, miałaby pełnić funkcje władcze lub opiniodawcze. Tymczasem – jak trafnie zauważył wojewoda – powołanie jakiegokolwiek zespołu, komisji czy innego podmiotu oraz wyznaczenie mu określonych zadań musi mieć wyraźne umocowanie w ustawie. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy powołany organ wyposażony został w kompetencje władcze, czy też tylko opiniodawcze. Zatem każdy powołany organ, bez względu na przyznane kompetencje, musi mieć podstawy w obowiązującym prawie – podkreślił WSA.


Zdaniem WSA przyjęcie regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tytułów: "honorowy obywatel gminy" i "zasłużony dla gminy", przewidujące powołanie "kapituły" zajmującej się w szczególności opiniowaniem zgłoszeń w sprawie nadawania tytułów, badaniem wymagań formalnych wniosków, przedkładaniem radzie gminy zaopiniowanych wniosków, występowaniem o pozbawienie tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, że stały się niegodne tytułu – wykraczają poza zakres kompetencji przyznanych radzie gminy i jako takie nie mogą znaleźć się w tej uchwale, stanowiącej akt prawa miejscowego.


Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 18 października 2013 r., sygn. akt III SA/Wr 638/13