Nowelizacja poszerza ponadto zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) , a także łagodzi wzrost opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadkach drastycznych zwyżek.

W celu złagodzenia skutków finansowych aktualizacji opłaty rocznej dla użytkowników wieczystych, nowelizacja wprowadza inny niż obecnie mechanizm dokonywania płatności tej opłaty przy jej aktualizacji. W przypadkach, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższać będzie dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty będzie wnosił opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostała nadwyżka będzie rozkładana na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach, w wyniku czego opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji osiągnie wysokość wynikającą z tej aktualizacji.

Z kolei celem zmian wprowadzonych do ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zmiana zakresu przedmiotowego ustawy poprzez zniesienie ograniczenia, co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem roszczenia o przekształcenie.

Ponadto nowela znosi termin, do którego mogły być składane wnioski o przekształcenie (31 grudnia 2012 r.) czyniąc roszczenie o przekształcenie bezterminowym.

Nowela w wykonuje także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08 (Dz. U. Nr 21, poz. 109) poprzez zniesienie obligatoryjnych bonifikat od opłat za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, dotyczących aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym nowelizacją.

W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stosować się będzie przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w brzmieniu nadanym nowelizacją.

W przypadkach, w których zaistnieje konieczność wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał uwzględniających znowelizowane przepisy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ zawiesi postępowanie do czasu wydania zarządzeń lub podjęcia uchwał.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r., sygn. akt K 9/08 (Dz. U. Nr 21, poz. 109)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.)