Decyzja dla biogazowni została wydana w 2010 r. na zbieranie, transport i odzysk odpadów. Kontrola WIOŚ wykazała, że postępowanie z odpadami o kodzie 19 06 05 (ciecze z beztlenowego rozkładu) jest odmienne niż zostało to określone w zezwoleniu. Odpady o kodzie 19 06 05 są przekazywane rolnikom do samodzielnego rolniczego zagospodarowania na działkach stanowiących ich własność w ramach procesu R10, co narusza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.) z uwagi na to, iż odpad ten nie został ujęty w tym rozporządzeniu.

Firma nie realizuje w pełnym zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476) w odniesieniu do odpadu o kodzie 19 06 05. Odpad jest badany tylko przez zakładowe laboratorium, które nie posiada certyfikatu akredytacji ani wdrożonego systemu jakości w oparciu o stosowne przepisy prawa.

Co może zrobić starosta i na jakie powołać się przepisy, aby prowadzący działalność w zakresie zbierania i odzysku odpadów nie naruszał ich?
Czy będzie miał zastosowanieart. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o.?

Odpowiedź:

W opisanej sprawie będzie miał zastosowanie art. 47 u.o.


Uzasadnienie:

Naruszanie warunków wydanych decyzji albo prowadzenie działalności w sposób sprzeczny z przepisami może stanowić przesłankę do jej cofnięcia. Jednakże, aby było to możliwe, organ musi najpierw wezwać przedsiębiorcę do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości, w trybie art. 47 ust. 1 u.o.


Jeśli, mimo wezwania, przedsiębiorca nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie w drodze decyzji bez odszkodowania. Przedsiębiorca będzie musiał usunąć magazynowane odpady, gdyż w momencie cofnięcia pozwolenia są one magazynowane w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Organ powinien jednak zadbać o potwierdzenie zarzutów na wypadek, gdy przedsiębiorca odwoła się od decyzji cofającej mu zezwolenie. Powyższe postępowanie w sprawie wydania decyzji wszczyna się z urzędu.

Procedura ta jest analogiczna do przepisów uchylonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243).