Do Sejmu wpłynął projekt ustawy przygotowany w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wprowadzający zmiany w ustawie z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446). Dotyczą one skutków prawnych zmiany granic obszaru gmin.

Gmina, do której włączony zostanie obszar innej gminy, wstąpi zatem we wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.

Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, staną się aktami prawa miejscowego tej gminy, do której ten obszar został włączony. Sytuacja ta będzie jednak przejściowa, co oznacza, że będą one obowiązywać do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy. Chodzi tutaj przede wszystkim o akty prawa miejscowego w postaci planów zagospodarowania przestrzennego, planów obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Proponowane zmiany mają zapewnić ochronę mieszkańców obszaru włączonego w granice innej gminy przed nagłym pogorszeniem ich sytuacji, związaną z utratą mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Gmina uzyskuje natomiast niezbędny czas, aby dostosować akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego do nowej sytuacji.

Proponowane w projekcie rozwiązania będą miały zastosowanie do zmian w podziale terytorialnym państwa, które nastąpią dopiero po dniu ich wejścia w życie.

Ustawa przewiduje 14-dniowe vacatio legis.

(sejm.gov.pl)

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Administracja Samorządowa
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów