Pytanie:
Dyrektorzy wraz z księgową przygotowali projekty budżetu szkół według polecenia organu prowadzącego. Obecnie zasugerowano nam dalsze obcięcie budżetu - głównie wydatki na pensje wszystkich pracowników (nauczyciele i obsługa). Wiemy, że nie zrealizujemy tego budżetu, gdyż nie zmniejszy się nam ilość pracowników, a jeszcze w przyszłym roku są podwyżki pensji - ustawowe. Czy mamy prawo nie podpisać budżetu wiedząc, że jest bardzo zaniżony (zwłaszcza wynagrodzenia) i niemożliwy do zrealizowania? Jakie czynności prawne może zastosować w stosunku do nas organ prowadzący szkoły, gdy nie zgodzimy się podpisać nowego budżetu? Zawsze jesteśmy informowani o dyscyplinie finansowej i nie możemy przekroczyć budżetu, a w tym przypadku to będzie niewykonalne.

Odpowiedź:
Sposób i tryb sporządzania planów finansowych szkół publicznych, które są samorządowymi jednostkami budżetowymi, określają przepisy § 5, § 6 ust. 2, § 7 pkt 2 i 3 oraz § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 7.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – dalej r.s.p.g.f.

Zgodnie z § 5 ust. 3 r.s.p.g.f. projekt planu finansowego musi być zgodny w zakresie kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej. Dyrektor szkoły nie może zatem opracować projektu planu finansowego, niezgodnego w tym zakresie z informacjami otrzymanymi od zarządu właściwej jednostki samorządu terytorialnego dotyczącymi kwot dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej.

Projekt jest zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przekazywany właściwej jednostce samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania ww. informacji, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.