O dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury mogą się ubiegać: domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN) oraz biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Inicjatywy lub partnerstwo lokalne 

W tej edycji programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z następujących zadań:

  1. Zadanie I – Inicjatywy Lokalne lub
  2. Zadanie II – Partnerstwo Lokalne.

W ramach Zadania I – Inicjatywy Lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania obejmującego przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby kulturowe społeczności lokalnej, a następnie wybór i realizację wynikających z diagnozy od 3 do 7 różnorodnych oddolnych inicjatyw mieszkańców. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 40 tys. zł (10 tys. zł na diagnozę i wypracowanie pomysłu oraz 30 tys. zł na realizację).

W ramach Zadania II – Partnerstwo Lokalne można ubiegać się o dofinansowanie realizacji kompleksowego zadania składającego się z działań realizowanych przez zespół zadaniowy i zawiązane przezeń partnerstwo lokalne. Zespół zadaniowy powinien zorganizować szkolenie/warsztat stacjonarny z udziałem mentora (w wymiarze min. 6 godzin) z budowania zespołu, komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej instytucji, a następnie zawiązać partnerstwo lokalne, określić jego cele i kierunki działania.

W dalszej kolejności – po rozpoznaniu potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego – powinna nastąpić realizacja przez trenerów cyklu szkoleń/warsztatów obejmujących takie zagadnienia jak: praca ze społecznością lokalną, współtworzenie oferty kulturalnej w partnerstwie, a także dowolne szkolenie/warsztat wynikające z rozpoznania potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych partnerstwa lokalnego. Następnym etapem zadania powinno być wypracowania pomysłu na projekt, przeprowadzenia jego mikrodiagnozy wraz z opracowaniem krótkiego raportu oraz realizacja projektu z uwzględnieniem wniosków z mikrodiagnozy. Maksymalna kwota dofinansowania tego zadania wynosi 50 tys. zł, przy minimalnym wkładzie własnym w wysokości 5 proc. wartości zadania.

W realizacji obu rodzajów zadań będzie uczestniczył wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą i wspierającą w kwestiach merytorycznych. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system SOP w terminie do 29 grudnia 2023 roku.