Czytaj: Rząd chce zmian w zasadach migracji>>
 

ODIHR sugeruje również modyfikację niektórych przepisów obowiązującego rozporządzenia MSWiA z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Natomiast projekt nowelizacji ustawy, do którego odnosi się ODIHR, jest już przedmiotem prac sejmowych i na rozpoczynającym się w środę po południu kolejnym posiedzeniu Izby zaplanowane jest sprawozdanie komisji w tej sprawie, która przyjęła projekt w pierwszym czytaniu.

Czytaj: Zmiana przepisów ma utrudnić przekraczanie polskiej granicy>>

Zdaniem ODIHR, procedura administracyjna przewidziana w art. 1 i 2 projektu ustawy nie zapewnia wymaganych zabezpieczeń oraz gwarancji, w tym ze względu na ograniczenie podstaw ubiegania się o ochronę międzynarodową i brak indywidualnej oceny ryzyka w przypadku osób zgłaszających się do Straży Granicznej, a tym samym może prowadzić do naruszenia zakazu pośredniego refoulement (zawracania) ustanowionego w art. 33 Konwencji ONZ dotyczącej statusu uchodźców oraz na mocy pozytywnych obowiązków wynikających z art. 2 i 3 EKPC.

Wycofać zmiany w rozporządzeniu MSWiA

ODIHR zaleca również uchylenie lub znaczącą modyfikację przepisów ust. 2a i 2b wprowadzonych w rozporządzeniu ministra, gdyż umożliwiają one przymusowe wydalenie na mocy zarządzenia, co może również skutkować zbiorowym wydaleniem na podstawie pisemnego protokołu, który dokumentuje jedynie przekroczenie przez daną osobę granicy Polski wbrew przepisom prawa, a tym samym skutkować naruszeniem zakazu wydalania i/lub zbiorowego wydalania.

Według agendy OBWE, projektowane przepisy w nieuzasadniony sposób ograniczą prawo do skutecznego środka odwoławczego dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i azyl w Polsce (będąc w drodze lub na terytorium Polski) przez ograniczenie możliwości wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej oraz niezapewnienie skutecznego prawa do dochodzenia roszczeń i odwołania.

Więcej: 
Opinia_ODIHR_10.09.2021_(jez.angielski).pdf
Opinia_ODIHR_10.09.2021_(jez.polski).pdf

 

Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek

Sprawdź  
POLECAMY