Protest wyborczy to skarga przeciwko ważności wyborów, ważności wyborów w okręgu lub przeciwko wyborowi danej osoby.

Powodami wniesienia protestu mogą być:
• nadużycia wyborcze (np. fałszowanie spisów wyborców, odstępowanie lub kupowanie kart do głosowania od innych wyborców),
• przeszkadzanie w wyborach (np. przy głosowaniu, liczeniu głosów i sporządzaniu dokumentacji wyborczej),
• naruszenie swobody lub tajności głosowania,
• korupcja wyborcza – mająca wpływ na przebieg głosowania i/lub ustalenie wyników głosowania,
• inne naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego.


Protest mogą wnieść:
- wyborcy uprawnieni do głosowania w danym okręgu wyborczym,
- przewodniczący właściwej komisji wyborczej (obwodowej lub okręgowej) ,
- pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego startującego w wyborach.

Protest przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnosi się na piśmie – osobiście lub za pośrednictwem poczty – do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.


Jak powinien wyglądać protest wyborczy?

Wnoszący protest musi sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera.

Oznacza to, że w piśmie skierowanym do sądu należy wymienić konkretny zarzut nawiązujący do wskazanych w Kodeksie wyborczym powodów np.:
Jan Kowalski członek obwodowej komisji wyborczej nr … w … podczas swojego dyżuru w dniu głosowania w godz. od … do … dopisywał na czystych kartach do głosowania znaki „x” przy nazwisku kandydata… przez co dopuścił się przestępstwa przeciwko wyborom z art. 248 pkt 3 Kodeksu karnego polegającego na przerabianiu kart do głosowania będącymi dokumentami z wyborów).


Należy również przedstawić konkretne dowody potwierdzające sformułowane zarzuty. Dowodem może być, np.:
• zeznania wnoszącego pozew,
• zeznanie naocznego świadka,
• zdjęcie lub nagranie,
• dokument wyborczy lub jego kopia,
• oficjalny zarzut wniesiony do protokołu głosowania przez członka komisji lub męża zaufania,
• informacja o postępowaniu prowadzonym przez organy ścigania w sprawie przestępstwa przeciwko wyborom,
• doniesienie medialne.

Szczegółowe informacje na www.glosuj.org.pl

(Masz Głos, Masz Wybór)