Czy pracownikowi, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem przysługują dodatkowe uprawnienia? Dziecko ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracownik korzysta z 3-tygodniowego turnusu rehabilitacyjnego na dziecko.

Czy okres 3 tygodni, musi pokryć swoim urlopem wypoczynkowym czy też istnieje inna możliwość prawna?

Odpowiedź

Pracownikowi, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem przysługuje dodatkowe uprawnienia w postaci prawa skorzystania z dodatkowego urlopu wychowawczego. Inne szczególne uprawnienia dla pracownika opiekującego się niepełnosprawnym dzieckiem nie przysługują. Pracownik ten ma takie same uprawnienia jak rodzic opiekujący się zdrowym dzieckiem.
Pracownik planując 3 tygodniowy turnus rehabilitacyjny na dziecko może skorzystać na ten okres z urlopu wypoczynkowego lub też dodatkowego urlopu wychowawczego (pod warunkiem, iż pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu).

Uzasadnienie

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym są niemal takie same jak pracownika opiekującego się dzieckiem zdrowym.

Zasadnicza różnica dotyczy urlopu wychowawczego. Mianowicie ustawodawca przyznał rodzicom dzieci niepełnosprawnych tzw. dodatkowy urlop wychowawczy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka niepełnosprawnego, które wymaga specjalnej opieki, mający co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia, bez względu na to czy skorzystał wcześniej z urlopu wychowawczego, może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Uprawnienie to przysługuje, jeżeli z powodu stanu zdrowia niepełnosprawne dziecko wymaga osobistej opieki. Dodatkowe informacje dotyczące dodatkowego urlopu wychowawczego:
- urlop ten udzielany jest na wniosek pracownika; do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.
- urlop ten przysługuje pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (do stażu pracy doliczane są okresy poprzedniego zatrudnienia).
- dodatkowy urlop wychowawczy przysługuje niezależnie od tego, czy pracownik wykorzystał podstawowy urlop wychowawczy (w wymiarze do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia).
- dodatkowy urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat.
- dodatkowy urlop wychowawczy przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez niepełnosprawne dziecko 18. roku życia.
- urlop wychowawczy można wykorzystać w częściach (najwyżej 4).
- urlop wychowawczy może być podzielony pomiędzy oboje rodziców – pracowników.
- rodzice mogą korzystać jednocześnie z takiego urlopu przez okres nieprzekracząjący 3 miesięcy.

Należy zwrócić jeszcze uwagę na fakt, iż zarówno rodzicom dziecka niepełnosprawnego oraz dziecka zdrowego przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Poniżej zasady dotyczącego udzielania zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
- zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko
b) porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki
c) pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej
- chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
- innym chorym członkiem rodziny (za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat) - pod warunkiem, że pozostają oni z osobą sprawującą opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym.
Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad zdrowym dzieckiem do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę dzieci i liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.