Pytanie:
Jakie pieczątki nagłówkowe powinny widnieć w przypadku zawarcia umowy o pracę? We wzorze umowy o pracę podane jest aby umieścić pieczęć nagłówkową pracodawcy. Powinno to być Starostwo Powiatowe czy Starosta?

Odpowiedź:
Pracodawcą pracowników samorządowych jest w omawianym przypadku starostwo powiatowe, dlatego to jego pieczęć należy umieścić w nagłówku umowy o pracę.

Uzasadnienie:
Wynika to z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - dalej u.o.p.s., zgodnie z którym przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Analizując sprawę w odniesieniu do gminnego pracownika samorządowego, Sąd Najwyższy stwierdził, że zakładem pracy dla pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie gminy jest ten urząd, a nie burmistrz czy wójt będący kierownikiem tego urzędu, I PRN 52/92, PiZS 1993/5/96.

Z kolei w uzasadnieniu wyroku z dnia dnia 28 października 2009 r., I PK 95/09, Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że pracodawcami pracowników samorządowych są jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 u.o.p.s.

Na takim stanowisku stoi również Krzysztof Baran, który w Komentarzu do Kodeksu pracy uważa, iż status pracodawcy posiada również starostwo powiatowe.
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na treść art. 25 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - dalej u.s.pow., który stanowi o tym, iż radny który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach stosunku pracy w starostwie powiatowym, w którym uzyskał mandat, po wygaśnięciu mandatu starostwo powiatowe przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy.

Starosta natomiast jest, zgodnie z art. 7 u.s.pow., osobą wykonującą zakresy z czynności prawa pracy wobec – wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. Mamy tutaj zatem kolejne wskazanie, że pracownicy samorządowi są pracownikami urzędu i to ten właśnie urząd jest wobec nich pracodawcą.

Powyższe ustalenia prowadzą do wniosku, iż pracodawcą w omawianym zagadnieniu nie jest starosta, lecz starostwo powiatowe. 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami