Czy w przypadku braku wniesienia przez wnioskodawcę opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, organ w wezwaniu wyznaczającym termin do jej uiszczenie, wydanym na podstawie art. 261 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. , powinien pouczyć stronę o tym, że podanie podlega zwrotowi, czy o tym, że czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana?

Czy w przypadku braku uiszczenia opłaty podanie powinno zostać zwrócone postanowieniem, czy wystarczy jedynie pismo informujące wnioskodawcę o zaniechaniu czynności uzależnionej od opłaty?

Odpowiedź:

Jeśli sprawa administracyjna została wszczęta wnioskiem strony (podaniem), to w razie braku wniesienia opłaty powinien nastąpić zwrot podania; zwrot ten następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie. O tym właśnie należałoby stronę pouczyć, zaś w razie braku uiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie – podanie odrzucić postanowieniem (zaskarżalnym).

Uzasadnienie:

W związku z powyższym zastosowanie znajdzie tu art. 261 k.p.a. Ponadto warto zwrócić uwagę na treść art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) .

Chociaż przepisy stanowią o zwrocie podania lub zaniechaniu czynności, to jednak w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że "Organ administracyjny nie ma możliwości elastycznego wyboru między zwrotem podania a zaniechaniem czynności. Zawsze gdy zostanie wniesione podanie bez uiszczenia należności, a wezwanie okaże się bezskuteczne, konieczne jest wydanie postanowienia o zwrocie podania bez rozpoznania. Samo zaniechanie czynności następuje natomiast w formie postanowienia, na które nie służy zażalenie" (M. Jaśkowska, Komentarz do art. 261 k.p.a. , wersja elektroniczna: LEX).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)