Celem porozumienia jest zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy w zakresie wykonywania ustawowych zadań obydwu służb.

Do najważniejszych obszarów wspólnej pracy policjantów i strażników należą:
• patrole w rejonach zagrożonych naruszeniem porządku publicznego;
• kontrola ruchu drogowego, w szczególności w zakresie ujawniania wykroczeń z użyciem radarów oraz blokowanie kół pojazdów, których kierowcy naruszyli zasady parkowania;
• obsługa monitoringu miejskiego;
• działania prewencyjne i porządkowe w trakcie zgromadzeń i imprez masowych;
• przedsięwzięcia w rejonach placówek oświatowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa nieletnich;
• zabezpieczanie miejsc popełnionych przestępstw i wykroczeń;
• przekazywanie informacji o występujących zagrożeniach;
• wspólne szkolenia, wspólne systemy łączności czy korzystanie ze zbiorów informatycznych dostępu do baz danych.

Podpisane porozumienie jest już drugim takim dokumentem regulującym zakres współpracy poznańskiej policji i straży miejskiej. Poprzednie, zawarte w 2007 r., wymagało uaktualnienia. Zmiany dotyczą współpracy w zakresie monitoringu miejskiego, używania przez straż miejską urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości przez pojazdy oraz wspólnych działań prewencyjnych z zakresu zakładania blokad.

Współpraca straży miejskiej i policji w 2011 r:
• strażnicy przekazali policji 252 informacje (o popełnionych wykroczeniach bądź przestępstwach) w sprawach właściwych dla jej kompetencji;
• do czasu przybycia właściwych służb zabezpieczyli 243 miejsca, głównie zdarzeń drogowych, włamań do sklepów czy pojazdów, a także kradzieży elementów infrastruktury drogowej;
• ujęli i przekazali policji 74 sprawców przestępstw czy wykroczeń o znacznej społecznej szkodliwości czynu (sprawcy kradzieży, włamań, napaści, pobić).
• pełnili 326 razy wspólne służby, zarówno w zakresie kontroli ruchu drogowego jak i w obszarach dotyczących dzieci i młodzieży;
• fotoradary straży miejskiej zarejestrowały 8500 przypadków znacznego przekroczenia dozwolonej prędkości. W zadaniu tym preferowany jest w Poznaniu system ścisłej współpracy z policją, polegający na natychmiastowym egzekwowaniu kar za przekraczanie dozwolonej prędkości. Inną formą współpracy jest określanie miejsc pomiaru prędkości. Nowe przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują wyznaczanie miejsc pomiaru przez policję i oznakowanie tego odcinka drogi przez jego zarządcę.

Te nowe uregulowania wpisują się w już wcześniej, bo od 2004 r, stosowaną zasadę wyboru miejsca przez policję na podstawie statystyk wypadkowości.


Efektem takiej sześcioletniej współpracy z policją jest wyraźne obniżenie rzeczywistej prędkości w miejscach o dużej wypadkowości;
• ujawnili 2600 przypadków naruszeń przepisów drogowych przez pieszych
• w okresie jesienno zimowym strażnicy docierali do osób bezdomnych nakłaniając ich do przyjęcia pomocy socjalnej, lekarskiej a w szczególności do zamieszkania w noclegowniach. Zadanie to realizowane jest przy ścisłej współpracy z MOPR, policją i organizacjami pozarządowymi;
• od kwietnia 2010 r pracownicy straży miejskiej obserwują przez całą dobę obraz z kamer monitoringu miejskiego. Centra dozoru wizyjnego zlokalizowane są w poszczególnych komisariatach policji. To nowy rozdział we współpracy obu tych służb. W ubiegłym roku strażnicy ujawnili i przekazali dyżurnym straży i policji blisko 6000 zdarzeń, głównie z zakresu zakłócania porządku publicznego. Dzięki natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy, w większości przypadków, sprawców ujęto na gorącym uczynku.