Spis rolny odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Podstawowe jego cele to:

  1. zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi,
  2. analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 - 2020,
  3. wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (FAO, OECD i inne),
  4. aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa (w latach następnych).

 

Na terenie województwa pracami spisowymi kierował będzie wojewoda, jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą jest właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego. Na terenie gminy pracami spisowymi kierować ma odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jako gminny komisarz spisowy. Wyznacza on swojego zastępcę.

Finansowanie spisu

Zadania gmin w ramach prac spisowych to zadania zlecone, takie jak zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, zapewnienie stanowiska komputerowego, delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych czy organizację naboru na rachmistrzów spisowych.

Prace spisowe są finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej. Budżet państwa przeznaczy na spis łącznie 232 mln zł, w tym w roku 2019 – 68 mln zł, 2020 – 160 mln zł i 2021 – 4 mln zł.

Poprzednio spisy rolne odbyły się w 2010 i w 2002 roku. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, od tamtego czasu w rolnictwie zaszło bardzo wiele zmian, związanych między innymi z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej UE, a także zmianami nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich, czy poszukiwaniem nowych źródeł energii.

Efekty spisu

Spis rolny daje możliwość opisania rolnictwa jako całości, pokazania struktury poszczególnych gospodarstw rolnych i relacji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi elementami składającymi się na te podmioty. Możliwe jest też obserwowanie jak narzędzia krajowej i unijnej polityki rolnej wpływają na zmiany struktury gospodarstw rolnych.

Spis zostanie przeprowadzony w Polsce w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE, co pozwoli na porównanie z gospodarstwami tych krajów.

W celu zmniejszenia kosztów spisu oraz obciążenia respondentów zakłada się jak najszersze wykorzystanie rejestrów urzędowych oraz systemów informacyjnych zarówno administracji publicznej, jak i niepublicznych, w tym dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

W trakcie swojej pracy rachmistrzowie spisowi będą posługiwać się wyłącznie sprzętem elektronicznym, przy pomocy którego dokonywać będą spisu.

Mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa będą przekazywali dla statystyki publicznej dane gromadzone we własnych systemach związane z prowadzoną działalnością.

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.